Regulamin sklepu internetowego NewCraft.eu

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.newcraft.eu;

4. Sklep internetowy (www.newcraft.eu) – serwis internetowy dostępny pod www.newcraft.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą "Aleksandra" Aleksandra Grycak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.newcraft.eu .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.newcraft.eu, prowadzony jest przez Firmę "Aleksandra" Aleksandra Grycak, 41-800 Zabrze ul. Padlewskiego 1a, NIP 648-202-04-40, REGON 272246204.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.newcraft.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe (elementy wybierane losowo z danego rodzaju) i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.

2.10. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej. Cena może ulec zmianie tylko i wyłącznie w momencie przyznania specjalnego indywidualnego rabatu, który może zostać przyznany tylko i wyłącznie po uzgodnieniu tego z jedną z osób uprawnionych do udzielenia takiego rabatu i obsługującej sklep internetowy.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma "Aleksandra" Aleksandra Grycak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę "Aleksandra" Aleksandra Grycak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy "Aleksandra" Aleksandra Grycak.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy "Aleksandra" Aleksandra Grycak.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy "Aleksandra" Aleksandra Grycak;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.newcraft.eu, dokonać wyboru Towaru/Towarów zgodnego z zapotrzebowaniem klienta z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) adresu na który ma zostać dostarczony zamówiony towar.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą "Aleksandra" Aleksandra Grycak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. W razie braku towaru, który klient zamówił na stronie sklepu, wynikającego z uszkodzenia w trakcie pakowania lub dostarczenia przez producenta innej ilości niż została wystawiona na sklepie, Klient ma prawo do wyboru innego towaru w zamian. Jeżeli towar został już opłacony a Klient nie znajdzie w naszej ofercie innego przedmiotu na zamianę, wtedy ma prawo do zwrotu gotówki na wskazane konto o wartości równej nadpłacie lub możliwość pozostawienia nadpłaty na poczet kolejnych zakupów.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa na terenie kraju Rzeczpospolitej Polskiej zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową rejestrowaną lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa poza teren Rzeczpospolitej Polskiej zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową rejestrowaną. Zasady obliczania kosztów przesyłki zagranicznej zawarte są na osobnej podstronie (Płatności i dostawy).

5.4.Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Firmy "Aleksandra" Aleksandra Grycak (dotyczy Zamówień z formą zapłaty z góry) lub złożenia Zamówienia przez Klienta z formą zapłaty przy odbiorze przesyłki pobraniowej.

5.5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.

5.6. Cennik dostaw dostępny jest na jednej z podstron Sklepu (Płatności i dostawy).

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

5.8. Do każdego zamówienia domyślnie dołączony jest paragon. Faktura VAT jest wystawiana wyłącznie w przypadku, gdy kupujący wypełnił w formularzu dane informacji na e-maila z dokładnymi danymi firmy lub osoby fizycznej na którą ma być wystawiona Faktura VAT. Informacja o chęci otrzymania Faktury VAT musi być wysyłana każdorazowo do każdego zamówienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%. Wyjątek stanowi cennik dla klientów zagranicznych z terytorium Unii Europejskiej, posiadających działalność gospodarczą z europejskim numerem NIP. Cennik ten zawiera ceny netto, do których kupujący dopłaca podatek w urzędzie skarbowym państwa, w którym zarejestrowane jest przedsiębiorstwo. Klient chcąc uzyskać dostęp do tego cennika, proszony jest o skontaktowanie się z działem obsługi klienta i przekazanie kopii dokumentów potwierdzających przyznanie europejskiego numeru NIP. Po pomyślnej weryfikacji, zmieniany jest typ konta kupującego na konto umożliwiające zakupy w tym trybie.

6.2. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie:

a) przelewem na numer konta bankowego Bank PEKAO SA: nr 88 1240 1343 1111 0010 0602 1932;

b) płatnością w systemie PayU;

c) zapłatą w systemie PayPal kartą płatniczą debetową lub kredytową firmy Visa i MasterCard. Karta zostaje obciążona w momencie zatwierdzenia otrzymanego na maila żądania zapłaty wygenerowanego przez nas za pośrednictwem systemu PayPal;

d) przy odbiorze przesyłki pobraniowej;

e) płacąc gotówką podczas odbioru osobistego w gliwickiej filii naszej firmy: ul. de Gaulle`a 7 41-800 Zabrze.

6.3. Cennik dostaw dostępny jest na podstronie Sklepu (Płatności i dostawy)

6.4. Zakupy na kwotę powyżej 299zł premiowane są darmową wysyłką.  Darmowa wysyłka dotyczy wyłącznie wysyłki na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Z darmowej wysyłki może skorzystać wyłącznie Klient który skorzysta z opcji przedpłaty za zakupiony towar. Promocja nie dotyczy wysyłki za pobraniem.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie (drogą pisemną - wysyłając je na adres podany w podpunkcie 7.3 niniejszego paragrafu, bądź elektroniczną - wysyłając je na adres e-mail), w terminie 14 dni. Wzór oświadczenia dostępny TUTAJ.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło odebranie przesyłki przez kupującego.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia sprzedającemu "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży". Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Firma "Aleksandra"
ul. de Gaulle`a 7
41-800 Zabrze

7.4. Zwrot świadczeń następuje po dostarczeniu do siedziby Firmy "Aleksandra" wszystkich przedmiotów, z których Kupujący chce zrezygnować i które zawarł w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Zwrot świadczeń następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Przy zwrocie świadczeń uwzględnia się koszt dostarczenia i odesłania towaru, za wyjątkiem sytuacji w której kupujący wybrał sposób dostarczenia inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie dotyczy przedmiotów nieprefabrykowanych i wyprodukowanych według specyfikacji klienta, lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma "Aleksandra" jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@newcraft.eu. Firma "Aleksandra" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru będą rozpatrywane po dostarczeniu przez Klienta drogą elektroniczną zdjęcia uszkodzonego towaru (wykonanego w sposób umożliwiający potwierdzenie tego faktu); bądź dostarczeniu samych reklamowanych przedmiotów na adres gliwickiej filii przedsiębiorstwa (ul. de Gaulle`a 7 41-800 Zabrze).

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma "Aleksandra" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient proszony jest o niezwłoczne powiadomienie Firmy "Aleksandra" o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. de Gaulle`a 7 41-800 Zabrze, mailowo pod adres sklep@newcraft.eu lub poprzez kontakt telefoniczny (32) 333-00-22 / 505-015-264.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma "Aleksandra" zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Promocje i rabaty

10.1. Jeżeli klient dokona łącznie zakupów na kwotę powyżej 299zł przysługuje mu wysyłka gratis.

10.2. Jeżeli klientowi przysługuje wysyłka gratis i klient dokona wyboru tej opcji, to wybór przewoźnika należy do sprzedającego.

10.3. Wysyłka gratis dotyczy tylko klientów, którzy skorzystają z opcji przedpłaty za zamówiony towar. NIE dotyczy to klientów, którzy chcą skorzystać z wysyłki za pobraniem i wysyłki za granicę Rzeczpospolitej Polskiej, wtedy obowiązują standardowe opłaty za wysyłkę takie jak są podane w kosztach dostawy.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą "Aleksandra" a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą "Aleksandra" a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy "Aleksandra".

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.newcraft.eu

 

1. Złożenie zamówienia w Sklepie www.newcraft.eu jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Ujawnienie danych jest niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów.

2.Sprzedający informuje, iż dokonując wyboru firmy wysyłkowej celem reazliazji zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych tej firmie: "Poczta Polska"," oraz "Kurier GLS".

3.Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwymi danymi klienta.

4. Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą nigdy przekazane przez www.newcraft.eu osobom trzecim oraz innym firmom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek po zalogowaniu się na swoim koncie i użyciu opcji „Edytuj” i "Zarządzaj adresami", a także ma prawo żądać usunięcia ich z zasobów sklepu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@newcraft.eu

5. Właściciel sklepu internetowego www.newcraft.eu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo podczas korzystania z usług serwisu oraz aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu przed ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

6. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia. Za zgodą klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

7. Odwiedzając nasz sklep są Państwo anonimowi, ale do czasu chęci dokonania zakupów. Wówczas wymagamy wypełnienia formularza z obligatoryjnie podanymi danymi teleadresowymi. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera, z którego Państwo korzystają, data i czas odwiedzin, oglądane towary. Serwis www.newcraft.eu do celów analitycznych używa narzędzia Google Analytics.

Sklep newcraft.eu wykorzystuje cookies. Pozostając na sklepie akceptujesz to. Szczegóły znajdziesz w regulaminie sklepu.